MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Medezeggenschapsraad

Op IKC Scholtens hebben we als logo 'De wereld aan je voeten'.
De kinderen ontwikkelen zich tot wereldburger, door het 'natuurlijk' ontdekken, spelen en leren binnen en buitenschool. Jouw wereld staat centraal.

De medezeggenschapsraad wil hier een positieve bijdrage aan leveren.
Door goed onderwijs te bevorderen en door toe te zien op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in school bevindt.

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school.
De MR op onze school bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders.
De MR behandelt zaken in het algemene belang, dus geen individuele aangelegenheden van een personeelslid of een ouder.

Wie zitten er in de MR?
Vanuit team Onderwijs:
Etje Toonstra
Esther de Jong
Vanuit de ouders:
Ronnie de Lang (voorzitter)
Geja de Vries (secretaris)

Wat doet de MR?
De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directeur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Andersom kan de MR ook het initiatief nemen om zaken die de school aangaan met de directeur te bespreken.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over onderwerpen zoals:
- verbetering van het onderwijs
- het kiezen van leermethodes
- personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
- het schoolplan
- de besteding van geld en gebouwen
- het vaststellen van vakanties en vrije dagen
- communicatie en betrokkenheid naar ouders
- individuele leerlingenbegeleiding en –zorg
- veiligheid in en rond de school.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zeven keer per schooljaar bij elkaar.
De vergaderingen zijn openbaar. Ze vinden plaats in de centrale hal of in een lokaal van de school van 19.00 - 21.00 uur en mogen worden bijgewoond door ouders en personeel van de Mgr. Scholtens. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u een keer aansluiten bij een MR vergadering dan kunt u ons altijd aanspreken of mailen naar mr@mgrscholtens.nl. Voor het bijwonen van vergaderingen verzoeken wij u wel om u aan te melden, dit i.v.m. mogelijk vertrouwelijke onderwerpen die op de agenda kunnen staan .De agenda van de vergaderingen evenals de notulen kunt u via de mail bij ons opvragen (mr@mgrscholtens.nl).

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: als uw kind gepest wordt op school, dan bespreekt u dat met de leerkracht en eventueel met de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Mocht uit deze gesprekken blijken dat u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. Vervolgens kan de MR aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kan ik de MR bereiken?
U kunt mailen naar mr@mgrscholtens.nl Wij zorgen ervoor dat uw vraag of opmerking de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk behandeld worden. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook MR-leden direct aanspreken.
Heeft u een vraag of opmerking van algemeen belang? Schroom niet om de MR te raadplegen.
Met uw hulp kunnen we samenwerken aan een gezonde school!


 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl